Rabu, 25 Maret 2009

Arkib bagi AhlulbaitSHAHIB MARBAD
Yang pertama digelar “Shahib Marbad” adalah al-Imam Waliyyullah Muhammad binAli bin Alwi bin Muhammad bin Alwi Alawiyyin bin Ubaydillah bin Ahmadal-Muhajir dan seterusnya.Sebab digelar “Shahib Marbad” adalah kerana beliau berukim di suatu tempatyang disebut “Marbad” di Dhafar setelah berpindah dari Tarim. Sedangkan kata“Shahib” atau sinonimnya “Maula” bererti seorang yang bermukim atau berkuasadi suatu tempat.Waliyyullah asy-Sheikh al-Imam Muhammad Shahib Marbad dilahirkan di kotaTarim. Dikurniai 4 orang anak lelaki,masing-masing bernama; Abdullah, Ahmad,Alwi dan Ali. Abdullah dan Ahmad tidak menurunkan keturunan. SedangkanSheikhul Imam Alwi dan Sheikhul Imam Ali yang menurunkan keturunan beliau,yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam Biografi Sheikhul Imam Alwi dan Ali.Waliyyullah Sheikhul Imam Muhammad Shahib Marbad pulang ke rahmatullah diMarbad pada tahun 556 Hijriah.Semoga Allah SWT memasukkan mereka semua ke dalam syurga danmenghimpunkannya bersama-sama para Nabi, para Syuhada’, para Awliya’ danpara solihin. Amin!
ALWI AMMIL FAQIH
Waliyyullah asy-Sheikh al-Imam Alwi bin Muhammad Shahib Marbad digelar“Ammil Faqih” kerana beliau adalah ammi (paman) dari Waliyyullah al-Ustazal-Muqaddam Muhammad al-Faqih al-Muqaddam (satu-satunya anak lelakiasy-Sheikhul Imam Ali bin Muhammad Shahib Marbad.Asy-Sheikhul Imam Alwi Ammil Faqih dilahirkan di kota Tarim (Hadhramaut).Dikurniai 3 orang anak lelaki, masing-masing bernama; Abdullah, yangketurunannya hanya berada di India (di sana disebut dengan al-Adhamah Khan).Abdul Malik, yang menurunkan Leluhur Wali Songo di Indonesia danAbdurrahman, yang menurunkan keturunan Leluhur Alawiyyin.Waliyyullah asy-Sheikhul Imam Alwi bin Muhammad Shahib Marbad pulang kerahmatullah pada tahun 613 Hijriah.
ALI BIN MUHAMMAD SHAHIB MARBAD
Waliyullah asy-Sheikh Ali bin Muhammad Shahib Marbad dilahirkan di Tarim,Hadhramaut. Beliau hanya dikurniai seorang anak lelaki iaitu al-Ustazal-Muqaddam al-Imam Muhammad al-Faqih al-Muqaddam. Dari satu-satunya anaklelaki beliau itu, beliau dapat menurunkan lebih kurang 75 LeluhurAlawiyyin.Waliyyullah asy-Sheikh Ali bin Muhammad Shahib Marbad pulang ke rahmatullahdi kota Tarim pada tahun 593 Hijriah.
AL-FAQIH AL-MUQADDAM
Yang pertama digelar “al-Faqih al-Muqaddam” adalah Waliyyullah Muhammad binAli bin Muhammad Shahib Marbad.Sebab digelar “al-Faqih al-Muqaddam” adalah kerana Waliyyullah Muhammadal-Faqih al-Muqaddam seorang guru besar yang menguasai banyak sekaliilmu-ilmu agama, di antaranya ilmu Fiqh iaitu ilmu syariat agama Islam yangluas sekali; bagaikan air di lautan; kerana itu beliau digelar “al-Faqih”.Salah seorang guru besar beliau iaitu Ali Bamarwan mengatakan bahawa beliaumenguasai ilmu Fiqh sebagaimana yang dikuasai seorang ulama’ besar iaitual-Allamah Muhammad bin Hassan bin Furak asy-Syafie, wafat tahun 406 H.manakala gelaran “al-Muqaddam” di depan gelaran “al-Faqih” yang berasal dariperkataan “Qadam” yang bererti “lebih diutamakan”, dalam hal ini WaliyyullahMuhammad al-Faqih al-Muqaddam sewaktu hidupnya selalu diutamakan sampaikewafatannya. Makamnya yang berada di Zanbal, Tarim lebih sering diziarahikaum muslimin sebelum menziarahi makam waliyyullah yang lain.Waliyyullah guru besar Muhammad al-Faqih al-Muqaddam dilahirkan di kotaTarim, Hadhramaut. Beliau satu-satunya anak lelaki dari asy-Sheikhul ImamAli bin Muhammad Shahib Marbad yang menurunkan keturunan Leluhur Alawiyyinterbanyak; lebih kurang 75 leluhur, melalui ketiga anak lelakinya dari 5orang anak lelakinya, yang masing-masing bernama Alwi, Ahmad dan Ali, disamping Leluhur Alawiyyin yang lainnya sebanyak lebih kurang 16 leluhurketurunan al-Imam Alwi Ammil Faqih al-Muqaddam bin Muhammad Shahib Marbad.Waliyyullah al-Ustaz al-Muqaddam Muhammad al-Faqih al-Muqaddam pulang kerahmatullah di kota Tarim tahun 653 H.
AL-ADANI
Yang pertama kali digelar “al-Adani” ialah Waliyyullah al-Qutub Abu Bakr binAbdullah al-Aydarus bin Abu Bakr as-Sakran bin al-Imam Abdurrahmanas-Seggaf.Sebab digelar dengan gelaran itu adalah kerana beliau meninggalkan tempatkelahirannya, Tarim untuk berhijrah ke kota Aden di Yaman Selatan, dansampai akhir hayatnya beliau bermukim di Aden sehingga digelar “al-Adani”.Dengan kekeramatannya dan walayahnya, pertama kali beliau melangkahkan kakike kota itu, turun hujan susu di kota Aden tersebut. Dan sewaktu beliaudalam kandungan ibunya terjadi sesuatu perselisihan antara ibunya danayahnya. Si ibu mengatakan bahawa jika anak yang lahir kelak lelaki akandiberi nama Umar al-Muhdhar sedangkan si ayah ingin menamakan anaknya denganAbdurrahman, maka dengan kudrat Allah SWT, si anak yang dalam kandunganibunya itu bersuara dan mengatakan bahawa dirinya telah membaca namanya diLauh Mahfuz; Abu Bakr bin Abdullah al-Adani. Akhirnya kedua orang tuanyabersetuju menamakan anaknya Abu Bakr.Waliyyullah Abu Bakr al-Adani dilahirkan di kota Tarim. Dikurniai seoranganak lelaki yang bernama Ahmad tetapi sayangnya Ahmad dan kedua anaknyaiaitu ‘Aqil dan Muhammad tidak menurunkan keturunannya.Waliyyullah Abu Bakr bi Abdullah al-Aydarus al-Adani pulang ke rahmatullahdi kota Aden pada tahun 914 H.
AL-BEN AQIL
Yang pertama digelar Ben ‘Aqil ialah Waliyyullah Muhammad bin ‘Aqil binSalim dan Zain bin ‘Aqil bin Salim.Muhammad bin ‘Aqil bin Salim dilahirkan di kota Inat. Dikurniai 3 orang anaklelaki; ‘Aqil, Alwi dan ‘Afif. Masing-masing menurunkan keturunan al-Ben‘Aqil.Zain bin ‘Aqil bin Salim dilahirkan di Silik. Dikurniai 2 orang anak lelaki;Hussien dan ‘Aqil.Waliyyullah Muhammad bin ‘Aqil pulang ke rahmatullah di kota Inat pada tahun1032 H.Waliyyullah Zain bin ‘Aqil pulang ke rahmatullah di kota Silik.
AL-BA’AQIL
Yang pertama kali digelar “Ba’Aqil” ialah Waliyyullah ‘Aqil bin al-ImamAbdurrahman as-Seggaf bin Muhammad Mauladdawilah bin Ali bin Alwi binMuhammad al-Faqih al-Muqaddam.Waliyyullah ‘Aqil bin Abdurrahman as-Seggaf dilahirkan di kota Tarim.Dikurniai 1 orang anak lelaki yang bernama; Abdurrahman bin ‘Aqil ,dikurniai3 orang anak lelaki masing-masing, Hassan, Muhammad al-Hadi, yang menurunkan“al-Ba’Aqil as-Seggaf”, Umar, yang menurunkan keturunan al-Ba’Aqil.Waliyyullah ‘Aqil bin Abdurrahman as-Seggaf pulang ke rahmatullah di kotaTarim pada tahun 871 H.
AL-ATTAS
Yang pertama kali digelar “al-Attas” ialah Waliyyullah Abdurrahman bin ‘Aqilbin Salim bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahmanas-Seggaf.Soal gelaran yang disandangnya kerana atas rahmat yang diberikan oleh AllahSWT kepada beliau, yang berlaku semasa beliau masih di dalam kandunganibunya. Beliau terbersin seraya mengucapkan ‘Alhamdulillah’ dan kemudiannyadidengar oleh ibunya. Bersin di dalam bahasa Arab ialah ” ‘athasa” dan orangyang bersin disebut “al-Attas”.Waliyyullah Abdurrahman bin ‘Aqil bin Salim al-Attas dilahirkan di kotaSilik, Hadhramaut. Beliau dikurniai 5 orang anak lelaki, 3 di antara 5 anaklelakinya itu yang melanjutkan keturunannya. Masing-masing ialah:v Abdullah, keturunannya hanya berada di Yafi’, Hadhramaut.
v ‘Aqil, keturunannya al-Attas al-’Aqil.
v Umar, yang tersohor dengan Ratib al-Attasnya, keturunannya kebanyakanberada di Indonesia. Dikurniai 4 orang anak,masing-masing bernama:
Ø Hussien, menurunkan keturunan al-Attas yang disebut; al-Mukhsin,al-Ahmad, at-Thalib, al-Umar, al-Hamzah, al-Hasan, al-Musanna, al-Ba’raqi,al-Ali, al-Ham Ath’thuyur, al-Ben Ya’far, al-Muwar, al-Bat-thah.
Ø Salim, menurunkan keturunan al-Attas yang disebut, as-Salim bin Umar,al-Yabis, al-Habhab, al-Bu’un, asy-Syami.
Ø Abdullah, menurunkan keturunan al-Attas yang disebut, al-Maut,al-Mahlus, al-Ben Hasan, al-Ben Hud, al-Ben Hadun.
Ø Abdurrahman, menurunkan keturunan al-Attas yang disebut, al-Faqih,al-Baqadir.
Waliyyullah Abdurrahman bin ‘Aqil bin Salim al-Attas pulang ke rahmatullahdi kota Huraidhah, Hadhramaut pada permulaan abad ke 11 sekitar tahun 1200H.
AL-AIDID
Yang pertama digelar “Aidid” ialah Waliyyullah Muhammad Maula Aidid bin AliHuthah bin Muhammad bin Abdullah bin Ahmad bin Abdurrahman bin Alwi AmmilFaqih.Sebab digelar dengan gelaran itu adalah kerana beliau telah bermukim disuatu dusun yang disebut “Dusun-Aidid” iaitu dusun yang terletak di daerahpergunungan yang tidak jauh dari kota Tarim. Berdasarkan sebuah kisah yangdiriwayatkan oleh beberapa LeluhurAlawiyyin generasi ke 34 yang berada diIndonesia menceritakan bahawa pada mulanya dusun itu merupakan tempat sangatditakuto oleh penduduk sekitarnya, kerana dihuni banyak makhluk halus yangjahat, sehingga setiap orang yang ke sana pasti tidak akan kembali lagi.Pada suatu ketika, di malam hari yang gelap-gelita, penduduk di sekitartempat tersebut dikejutkan dengan munculnya suatu cahaya yang terangbenderang di atas dusun tersebut. Di mana kemudiannya, cahaya itu turun kekawasan sekitar penduduk-penduduk itu, ternyata cahaya itu datangnya dariseorang waliyyullah yang bernama Muhammad bin Ali al-Huthah. Akhirnya, dusunyang tadinya sangat ditakuti kemudian menjadi dusun yang sangat aman danmakmur sekali. Dan akhirnya, penduduk di dusun itu mengangkat WaliyyullahMuhammad bin Ali al-Huthah sebagai Penguasa Dusun Aidid dengan gelaran“Muhammad Maula Aidid”. Maula bererti penguasa.Waliyyullah Muhammad Maula Aidid dilahirkan di kota Tarim. Dikurniai 6 oranganak lelaki, hanya 3 orang yang melanjutkan keturunannya iaitu yang bernamaAbdullah dan Abdurrahman yang digelar Bafaqih yang kemudiannya menjadileluhur al-Bafaqih. Sedangkan anaknya yang seorang lagi, Ali, tetap digelarAidid yang kemudiannya menjadi leluhur al-Aidid.Waliyyullah Muhammad Maula Aidid pulang ke rahmatullah di kota Tarim padatahun 862 H.
AL-’AUHAJ
Yang pertama digelar “al-’Auhaj” adalah Waliyyullah Abdullah bin Alwi binAli bin Abu Bakr al-Fakher bin Abdullah bin Ahmad bin Abdurrahman bin AlwiAmmil Faqih.Sebab digelar dengan gelaran itu adalah kerana beliau bermukim di dusun yangdisebut Auhaj di Yaman.Waliyyullah Abdullah bin Alwi al-Auhaj dilahirkan di kota Tarim.dikurniakan3 orang anak lelaki yang masing-masing bernama Ahmad, Ali dan Abdullah yangmelanjutkan keturunan beliau terutama yang berada di Indonesia.Waliyyullah Abdullah al-Auhaj pulang ke rahmatullah di Goroh, Hadhramautpada tahun 868 H.
AL-BA’DUD
Dari perkataan bahasa Arab “‘Abud” iaitu banyak melakukan ibadah. Ada 4golongan Leluhur Alawiyyin yang bergelar a’-Ba’bud.
Ba’bud Maqfun keturunan Alwi Ammil Faqih bin Muhammad Shahib Marbad.Disandang oleh Waliyyullah al-Mu’allim Muhammad Abud bin Abdullah binMuhammad Maqfun bin Abdurrahman al-Babathinah.v Sebab digelar “Maqfun” kerana suka beruzlah ertinya suka menyendiridengan maksud untuk lebih mudah mendekatkan diri kepada Allah SWT.
v Waliyyullah al-Muallim Muhammad Abud dilahirkan di kota Tarim,keturunannnya berada di Bur, Hadhramaut, di Madinah, Mesir dan Indonesia.
v Waliyyullah al-Muallim Muhammad Abud pulang ke rahmatullah di kotaTarim pada bulan Zulhijjah tahun 975 H.
“al-Ba’bud Dijan” keturunan Muhammad al-Faqih al-Muqaddam. Disandang olehWaliyyullah Abdullah bin Ali Dijan bin Ahmad. Maksud “Dijan” membawa kepada2 pengertian:v Pertama: Diertikan dengan sebuah dusun di Hadhramaut di mana ayahWaliyyullah Abdullah Abud iaitu Ali bin Ahmad bermukim di dusun Dijan itu.
v Kedua: Diertikan dengan keindahan atau keperkasaan. Mungkin keluargaWaliyyullah Abdullah Abud adalah orang-orang yang gagah perkasa dan berani.
v Waliyyullah Abdullah Abud dilahirkan di Gasam, Hadhramaut.Keturunannya berada di Ghaiydhah, di Difar, di India, dan di Indonesia.Pulang ke rahmatullah pada sekitar tahun 816 H.
“al-Ba’bud Charbasyan” keturunan Muhammad al-Faqih al-Muqaddam bin Ali binMuhammad Shahib Marbad. Disandang oleh Waliyyullah Ahmad bin Abi BakrCharbasyan bin Abdurrahman bin Abdullah Abud bin Ali bin MuhammadMauladdawilah. Tentang gelaran Charbasyan diertikan dengan sebuah dusun yangletaknya tidak jauh dari kota Makkah di mana Leluhur Waliyyullah Ahmad binAbi Bakr telah bermukim di dusun Charbasyan tersebut. Dilahirkan di kotaMakkah. Keturunannya berada di Khuruf al-Zaidan di Tarim, Hadhramaut, diOman dan Indonesia. Pulang ke rahmatullah di kota Tarim sekitar tahun 947 H.“al-Ba’bud Ben Shaykhan” keturunan Muhammad al-Faqih al-Muqaddam bin Ali binMuhammad Shahib Marbad. Disandang oleh Waliyyullah Ahmad bin Shaykhan binAli bin Abi Bakr bin Abdurrahman bin Abdullah Abud bin Ali bin MuhammadMauladdawilah. Beliau dilahirkan di Mikha’. Keturunannya hanya berada diHijaz dan Oman (Timur Tengah), di Habsyah (Afrika) dan India. Pulang kerahmatullah di kota Makkah sekitar tahun 1044 H.
AL-BAR
Yang pertama digelar “al-Bar” ialah Waliyyullah Ali bin Ali bin Alwi binAhmad bin Muhammad bin Abdullah bin Alwi bin Ahmad bin Muhammad al-Faqihal-Muqaddam.Sebab digelar dengan gelaran itu adalah kerana Waliyyullah Ali bin Alial-Bar adalah seorang anak yang sangat taat berbakti kepada kedua ibubapanya dengan sebenar-benar taat yang jarang sekali boleh dilakukan olehsetiap orang. Apa pun perintah yang dating dari kedua ibu bapanya, sekalipunyang sukar (kecuali perintah menyekutukan Allah SWT) pasti akandilaksanakan. Maka dengan itu, beliau digelar al-Bar yang bererti ketaatanyang sangat luarbiasa terhadap ibu bapa.Waliyyullah Ali bin Ali al-Bar dilahirkan di kota Dau’an, Hadhramaut.Dikurniai 3 orang anak lelaki; Abdullah, Abi Bakr dan Hussien. Dariketiga-tiga anak lelakinya itu, hanya Hussienlah yang banyak melanjutkanketurunannya, dan di antara anak cucu Waliyyullah Hussien adalah al-ImamUmar bin Abdurrahman bin Muhammad bin Hussien bin Ali al-Bar, seorangWaliyyullah yang tersohor, yang wafat di Gerin, Hadhramaut pada 1158 H.keturunannya al-Al Bar kebanyakannya berada di Indonesia. Waliyyullah Alibin Ali al-Bar wafat di Dau’an, Hadhramaut.
AL-BAYTI
Gelaran al-Bayti disandang oleh:Ø Waliyyullah Ali bin Alwi bin Ali bin Abu Bakr al-Fakher. Dilahirkan diBaytul Maslamah. Dikurniai seorang anak lelaki yang bernama Muhammad yangmenurunkan keturunannya. Waliyyullah Ali al-Bayti wafat pada tahun 915 H.
Ø Waliyyullah Abi Bakr bin Ibrahim bin al-Imam Abdurrahman as-Seggaf.Dilahirkan di kota Tarim. Dikurniai 3 orang anak lelaki; Ibrahim, Ahmad danIsmail. Waliyyullah Abu Bakr al-Bayti wafat di kota tarim pada tahun 905 H.
AL-BAHAR
Yang pertama kali digelar “al-Bahar” adalah Waliyyullah al-Qutubul AqtabHassan bin Saleh bin Idrus bin Abu Bakr bin Hadi bin Said bin Syaikhan binAlwi bin Abdullah at-Tarisi bin Alwi al-Khawas bin Abi Bakr al-Jufri.Sebab digelar dengan gelaran itu adalah kerana menurut asy-Sheikh Abdullahbin Semir di dalam kitabnya yang berjudul Qiladatul Nahri yang mengandungiManaqib al-Habib Hassan bin Saleh al-Bahar, menyatakan bahawa ayahWaliyyullah al-Habib Hassan iaitu al-Habib Saleh, beliaulah yang sebenarnyadigelar dengan gelaran al-Bahar tersebut. Alasannya kerana kemungkinansering di lautan (sering belayar).Waliyyullah al-Habib Hassan al-Bahar dilahirkan di duatu dsun dekat kotaSyiban pada tahun 1191 H. dikurniai 5 orang anak lelaki, hanya dua di antaramereka yang menurunkan keturunannya iaitu Saleh dan Abdul Qadir. Beliaupulang ke rahmatullah pada tahun 1273 H.
AL-BARRUM
Yang pertama kali digelar “Barrum” adalah Waliyyullah Hassan bin Muhammadbin Alwi bin Abdullah bin Ali bin Abdullah bin Alwi bin Muhammad al-FaqihMuqaddam.Sebab digelar dengan gelaran itu adalah kerana beliau bermukim di dusun“Barrum” yang jaraknya kira-kira 20km dari kota Mukalla, Hadhramaut (padawaktu itu merupakan ibu kota bekas Kesultanan al-Qathiiyah).Waliyyullah Hassan al-Barrum dilahirkan di kota Tarim, dikurniakan 4 oranganak lelaki, Abdurrahman, Umar, Ali dan Ahmad. Dan Ahmad merupakansatu-satunya anak yang banyak keturunannya yang kebanyakannya berada diIndonesia. Beliau pulang ke rahmatullah di kota Tarim pada tahun 927 H.
AL-BA BIRIK
Yang pertama kali digelar “al-Ba Birik” ialah Waliyyullah Umar bin Ahmad binAbdurrahman bin Muhammad bin Abdullah bin Alwi bin Muhammad al-FaqihMuqaddam.Waliyyullah Umar Ba Birik dilahirkan di kota Tarim, dikurniai 2 orang anaklelaki, seorang daripadanya yang bernama Ahmad yang menurunkan keturunannyayang berada di Indonesia. Beliau pulang ke rahmatullah di kota Tarim padatahun 889 H.
AL-KHAIRED
Yang pertama digelar “Khaired” ialah Waliyyullah Alwi bin Muhammad Hamidanbin Abdurrahman bin Muhammad bin Abdullah bin Alwi bin Muhammad al-FaqihMuqaddam bin Ali bin Muhammad Shahib Marbad.Sebab digelar dengan gelaran itu adalah kerana beliau berkali-kali beribadahdi suatu gua yang di sebut Gua Herrid di pergunungan Aqrun di Tarim. Beliauselalu beribadah di sana sampai seminggu bahkan sampai sebulan lamanya. Didalam gua Herrid yang sepi yang jauh dari keramaian duniawi tersebut, disamping melakukan ibadah-ibadah jasmani (seperti melaksanakan solat) jugamelakukan ibadah Tafakkur dengan kalbu dan fikirannya, yang semuanya itudilakukan kerana mencontohi sunnah Rasulullah saw yang pernah melakukanibadah di gua Hira’.Waliyyullah Alwi al-Khaired dilahirkan di kota Tarim dan dikurnia 6 oranganak lelaki. Di antara keenam-enam anak lelakinya, hanya seorang yangbernama Ali yang kemudiannya menurunkan keturunan al-Khaired. Beliau pulangke rahmatullah di Tarim pada tahun 808 H.
AL-KHUMUR
Yang pertama kali digelar dengan “al-Khumur” adalah Waliyyullah Abdullahbin Saleh bin Hassan bin Hussien bin Sheikh Abi Bakr bin Salim.Sebab digelar dengan gelaran itu adalah kerana beliau bermukim di Khamuriaitu suatu tempat yang tersohor di sebelah barat kota Syibam, Hadhramaut.Beliau dilahirkan di Khamur. Dikurniakan 7 orang anak lelaki; Ahmad, Ali,Abu Bakr, Umar, Abdurrahman, Muhammad dan Idrus yang kesemuanya menurunkanketurunannya.Waliyyullah Abdullah bin Saleh al-Khumur pulang ke rahmatullah di Khamursekitar tahun 1211 H.
AL-MAULAKHAILAH
Yang pertama kali diberi gelaran “al-Maulakhailah” ialah WaliyyullahAbdurrahman bin Abdullah bin Alwi bin Muhammad Mauladdawilah dan seterusnya.Sebab digelar dengan gelaran itu adalah kerana beliau bermukim di daerahpergunungan “Khailah” yang tersohor di sebelah barat kota Tarim, Hadhramaut.Waliyyullah Abdurrahman Maulakhailah dilahirkan di kota Tarim, dikurniai 4orang anak lelaki , yang mana dari empat orang anaknya itu, hanya 1 orangyang melanjutkan keturunan beliau yang dinamai; Sahil, yang dikurniai anakbernama Muhammad, dan Muhammad bin Sahil dikurniai 2 orang anak lelaki yangmasing-masing bernama; Umar, keturunannya disebut Sahil Khailah yang hanyaberada di Tarim sahaja. Manakala seorang lagi bernama Salim, menurunkanketurunan al-Maulakhailah yang kebanyakannya yang berada di Indonesia (diPalembang, di Pulau Jawa, di Madura dan di Ampenan, Bali)Beliau pulang ke rahmatullah di kota Tarim pada tahun 914 H.
AL-MAULAD DAWILAH
Yang pertama kali diberi gelaran al-Mauladdawilah ialah Waliyyullah Ahmadbin Muhammad bin Alwi bin Muhammad Mauladdawilah bin Ali bin Alwi binMuhammad al-Faqih al-Muqaddam.Sebab digelar dengan gelaran itu adalah kerana beliau bermukim di dusun“Yabhar” di bahagian barat Hadhramaut, di mana dusun itu biasa disebutdengan “Dawilah” yang ertinya dusun kuno. Maka Waliyyullah Ahmad binMuhammad digelari “Maulad Dawilah” ertinya penguasa atau pemimpin dusunYabhar yang kuno tersebut.Beliau dilahirkan di Yabhar, dikurniakan 2 orang anak-anak masing-masing;Sahil, yang keturunannya kebanyakan berada di Yabhar, Fuqmeh Madrah, Sytairdan di Jiddah, Hadhramaut, Yaman Selatan dan sebahagian di Indonesia.Manakala seorang lagi bernama Abdurrahman, keturunannya berada di Indonesia,kebanyakannya di Jawa Timur. Beliau pulang ke rahmatullah di Yabhar padatahun 873 H.
AL-BEN DJINDAN
Yang pertama kali digelar al-Ben Djindan ialah Waliyyullah Djindan binAbdullah bin Umar bin Abdullah bin Syaikhan bin Syaikh Abi Bakr danseterusnya.Beliau dilahirkan di kota Inat, Hadhramaut, dikurniakan seorang anak lelakiyang bernama Abdullah, yang menurunkan keturunan al-Ben Djindan, yangkebanyakan berada di Indonesia. Beliau pulang ke rahmatullah di Inat sekitartahun 1140 H.
AL-JUNAYD AKHDOR
Yang pertama kali dijuluki dengan gelaran “al-Junayd Akhdor” ialahWaliyyullah Junayd Akhdor bin Ahmad bin Muhammad bin Abdurrahman binMuhammad Akhdor bin Ahmad Gasam bin Alwi Asyibah bin Abdullah bin Ali binAbdullah bin Alwi bin Muhammad al-Faqih al-Muqaddam dan seterusnya.Sebab digelar dengan gelaran itu adalah kerana ayah beliau memberi namaJunayd dengan harapan supaya kelak menjadi Waliyyullah yang bernama Junaydbin Muhammad Sayyid Atha’ifah as-Sufiyyah yang besar dan tersohor.Beliau dilahirkan di Gasam, Hadhramaut. Dikurniai 5 orang anak lelaki, 3 diantaranya yang melanjutkan keturunannya; masing-masing bernama; Syaikh,Ahmad dan Muthahhar. Waliyyullah pulang ke rahmatullah pada tahun 1032 H.
AL-JUNAYD
Yang pertama kali digelar dengan al-Junayd ialah Waliyyullah Abu Bakr binUmar bin Abdullah bin Harun bin Hassab bin Ali bin Hassan bin Ahmad binMuhammad Asadillah bin Hassan at-Turabi dan seterusnya.Beliau dilahirkan di kota Tarim pada tahun 1053 H, dikurniakan 5 orang anaklelaki, hanya 1 orang yang menurunkan keturunannya iaitu Ali bin Abi Bakral-Junayd, di mana keturunannya hanya berada di kota Tarim, Hadhramaut dandi Singapura. Beliau pulang ke rahmatullah di kota Tarim.
AL-FAD’AQ
Fad’aq erti dari nama sejenis harimau. Leluhur Alawiyyin yang mendapatgelaran Fad’aq mempunyai sifat kuat dan berani seperti Harimau (macan)sewaktu berdakwah dan berjuang fi sabilillah.Ada 2 golongan Alawiyyin yang bergelar al-Fad’aq. Masing-masing disandangoleh:v Pertama, Waliyullah Umar Fad’aq bin Abdul Wathab bin Muhammadal-Manfar dan seterusnya. Dilahirkan di Jami Gasam, Hadhramaut dandikurniakan 6 orang anak lelaki. Empat di antaranya yang menurunkanketurunannya;
Ø Muhammad, menurunkan al-Fad’aq yang disebut al-Bait Mahrus,keturunannya hanya berada di Misygoroh, Hadhramaut.
Ø Ali, yang menurunkan al-Fad’aq yang disebut asy-Syatiri Bunami,keturunannya hanya berada di Magad dan di Dhifar, Hadhramaut.
Ø Alwi, keturunannya hanya berada di India
Ø Ibrahim, keturunannya hanya berada di Gasam, di Dhifar, di Magad,Hadhramaut dan Yaman Utara.
v Waliyyullah Umar Fad’aq bin Abdullah Wathab pulang ke ramatullah diJami’ Gasam pada tahun 910 H.
v Kedua, disandang oleh Waliyyullah Fad’aq bin Muhammad bin Abdullah binMubarak bin Abdullah Wathab bin Muhammad al-Manfar.
v Sebab digelar dengan gelaran itu kemungkinan ayah beliau menamakananaknya dengan Fad’aq dengan harapan semoga anaknya mendapat keberkatan danmeneladani Waliyyullah Umar Fad’aq pendahulunya.
v Beliau dilahirkan di Baydlo’, Hadhramaut. Dikurniakan 5 orang anaklelaki, 3 diantaranya melanjutkan keturunannya; Hassan, Agil dan Abdullah.Keturunannya semuanya hanya digelar al-Fad’aq sahaja yang kebanyakannyaberada di Indonesia. Beliau pulang ke rahmatullah di Baydlo’ pada tahun 1000H.
AL-BAFAQIH
Al-Bafaqih disandang oleh 2 orang iaitu: 1). Waliyyullah Abdurrahman binMuhammad bin Maula Aydid dan 2). Waliyyullah Abdullah bin Muhamad MaulaAydid dan seterusnya.Sebab digelar dengan Bafaqih adalah kerana ayah mereka iaitu kedua-dua orangWaliyyullah tadi iaitu Waliyyullah Muhammad Maula Aydid terkenal di kalanganmasyarakat sebagai seorang ahli ilmu Fiqh (ilmu hukum syariat Islam).Waliyyullah Abdurrahman Bafaqih dilahirkan di kota Tarim dan dikurniakan 5orang anak lelaki, 3 di antaranya menurunkan keturunannya iaitu; Ahmad, Zaindan Atthayib. Beliau pulang ke rahmatullah di Tarim pada tahun 884 H.Waliyyullah Abdullah Bafaqih dilahirkan di kota Tarim. Dikurniakan 3 oranganak lelaki dan 2 di antaranya melanjutkan keturunannya; Hussien dan danAhmad. Waliyyullah Abdullah Bafaqih pulang ke rahmatullah selang beberapatahun selepas wafatnya saudaranya Waliyyullah Abdurrahman Bafaqih dalamperjalanan dari kota Makkah al-Mukarramah ke Madinah al-Munawwarah dandimakamkan di sekitar antara dua kota suci tersebut.
BILFAQIH
Yang pertama kali digelar dengan gelaran itu adalah Waliyyullah Abdurrahmanbin Muhammad bin Abdurrahman al-Asgok bin Abdullah bin Ahmad bin Ali binbin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad al-Faqihal-Muqaddam dan seterusnya.Sebab digelar dengan gelaran itu adalah kerana ayah beliau seorang ulamabesar yang menguasai ilmu-ilmu agama Islam dan di antaranya ialah ilmu Fiqh,yang paling dikuasainya iaitu ilmu syariat Islam. Dengan sendirinya beliaumenjadi seorang ulama besar dan Waliyyullah pula mengikuti jejakayahandanya.Waliyyullah Abdurrahman bin Muhammad Bilfaqih dilahirkan di kota Tarim.Dikurniai 2 orang anak masing-masing bernama Hussien dan Ahmad yang keduanyamenurunkan keturunannya. Beliau pulang ke rahmatullah di kota Tarim padatahun 966 H.
AL-BAFARAJ
Yang pertama kali digelar dengan al-Bafaraj ialah Waliyyullah Faraj binAhmad al-Masfarah bin Muhammad bin Abdullah bin Ahmad bin Abdurrahman binAlwi Ammil Faqih dan seterusnya.Sebab digelar dengan gelaran itu ialah kerana ayah beliau memberi nama Farajyang bererti senang dan berkat pada beliau, dengan pengharapan semoga AllahSWT akan menjadikan anaknya kelak seorang yang soleh mendapat penuhkesenangan dan keberkatan. Dan kenyataannya, Waliyyullah Faraj bin AhmadMasrafah menjadi seorang waliyyullah, yang selalu berjuang fi sabilillah.Waliyyullah Faraj bin Ahmad al-Masrafah dilahirkan di kota Tarim.Dikurniakan 4 orang anak lelaki; masing-masing bernama Abu Bakar, Umar,Abdullah dan Alwi. Mereka semua ini melanjutkan keturunan al-Bafarajterutama yang kebanyakannya berada di Indonesia.Waliyyullah Faraj bin Ahmad al-Masrafah pulang ke rahmatullah di kota tarimpada tahun 876 H.
ABU-FUTHAIM
Yang pertama kali digelar dengan “Abu Futhaim” adalah Waliyyullah Muhammadbin Abu Bakar bin Ahmad bin Ali bin Hassan bin Syeikh Abu Bakar bin Salimdan seterusnya.Sebab digelar dengan gelaran itu adalah kerana beliau mempunyai seorang anakgadis yang bernama Fatimah. Fatimah yang berasal dari kata fatama atauFuthaim, maka orang-orang menggelar beliau dengan gelaran Abu Futhaim, yangertinya ayah fatimah. Seperti misalnya seorang yang bernama Hassan mempunyaianak yang bernama Umar, maka adakalanya si Hassan dipanggil dengan Abu Umaryang bermaksud bapa Umar.Waliyyullah Muhammad Abu Futhaim dilahirkan di kota Tarim. Dikurniakan 5orang anak lelaki, 4 di antara mereka melanjutkan keturunannya,masing-masing bernama; Abdurrahman, Hussien, Umar dan Alwi.Waliyyullah Muhammad Abu Futhaim pulang ke rahmatullah di kota San’a, utaraYaman.
AL-AL QADRI
Yang pertama kali digelar dengan gelaran “al-Qadri” adalah WaliyyullahMuhammad bin Salim bin Abdullah bin Muhammad bin Salim bin Ahmad binAbdurrahman bin Ali bin Muhammad bin Hassan al-Muallim bin Muhammad binHassan at-Turabi dan seterusnya.Sebab beliau digelar dengan gelaran itu adalah kerana dalam semua aspekkehidupan beliau, beliau adalah seorang yang bgitu pasrah dan menyerahkandirinya pada taqdir Allah SWT, terutama sewaktu ditimpa sesuati musibah haltersebut menunjukkan bahawa beliau mempunyai tahap iman yang begitu kuatsekali. Kata taqdir berasal dari bahasa Arab yang sinonimnya adalah‘al-Qadr’.Waliyyullah Muhammad al-Qadri dilahirkan di Tarim, Hadhramaut dandikurniakan 2 orang anak lelaki yang melanjutkan keturunannya, masing-masingbernama:v Abdullah, keturunannya hanya berada di Macha, Hadhramaut.
v Hussien, keturunannya kebanyakannya berada di Indonesia, termasuk diantaranya Sultan Abdurrahman bin Waliyyullah al-Habib Hussien bin Ahmadal-Qadri, pendiri Kota Pontianak (Kalimantan). Beliau dikurniai 66 oranganak. Wafat pada tahun 1231 H di Batu Layang, Pontianak.
Waliyyullah Muhammad bin Salim al-Qadri pulang ke rahmatullah di kota Tarimpada tahun 1079 H.
www.ba-alawi.com
Ahlulbait dalam Sunnah Nabi saw
{ 26 Mac 2009 @ 3:31 pm } · { Ahlulbait } { } · { Komentar }
Ahlulbait dalam Sunnah Nabi saw
Orang yang membaca sunnah-sunnah Nabi saw, perjalanan hidupnya danmemperhatikan hubungannya dengan Ahlulbaitnya yang telah ditegaskandi dalam Al-Quran yakni Ali, Fathimah adan kedua putranya, pasti diamengetahui bahwa Ahlulbait Nabi mempunyai tanggung jawab risalahdengan umat ini. Rasulullah saw telah menggariskannya untuk umatagar mereka menerimanya sebagai perinyah dari Allah `azza wa jalla.
Langkah pertama yang ditempuh Nabi saw ialah melaksanakan perintahAllah, yaitu menikahkan Fathimah kepada Ali bin Abi Thalib. Beliaumenanam pohon yang diberkati agar cabang-cabangnya menjangkau segalaufuk umat ini di sepanjang sejaarahnya.
Tentang pernikahan itu Nabi bersabda kepada Imam Ali—salamatasnya : “Sesungguhnya Allah telah memerintahkanku agar akumenikahkanmu kepada Fathimah dengan mahar empat mitsqal perak jikaengkau rela dengan yang demikian.” Dia berkata: “Aku rela denganyang demikian.”
Dari pernikahan yang diberkati itu lahir Imam Hasan dan Imam Husayn.Dan dari sulbi Imam Husayn lahir sembilan Ahlulbait Nabi yang suci.Dzurriyyah (keturunan) Nabi melalui sulbi Imam Ali as sebagaimanayang beliau katakan : “Sesungguhnya Allah telah menjadikan keturunansetiap nabi dari sulbinya, tetapi dzurriyyahku dari sulbi orang iniyakni Ali.”
Cerita Ahlulbait Nabi saw dalam sunnahnya lebih banyak lagi, baiktentang Fathimah sebagai sayyidatu nisa` l`’alamin, pengangkatan Alisebagai khalifah Nabi yang pertama, Ahllulbait sebagai padanan Al-Quran, kedudukan mereka, dua belas imam maupun yang lainnya. Di sinikita ceritakan dua hal saja, yaitu yang paling mengikat: Ahlulbaitsebagai bahtera keselamatan dan Ahlulbait padanan Al-Quran.
Bahtera Keselamatan
Abu Nuaym telah meriwayatkan hadits yang sanadnya dari Sa’id binJubayr dari Ibnu Abbas dia berkata bahwa Rasulullah saw telahmengatakan : “Perumpamaan Ahlulbaitku pada kamu adalah semisalbahtera Nuh—`alayhi l`salam—barangsiapa yang mengikutinya pastiselamat dan yang berpaling darinya pasti dia tenggelam.” Hadits Nabiini diriwayatkan Al-Hakim dalam Al-Mustadrak `ala l`Shahihayn 2/343.Dia berkata : Hadits ini sah berdasarkan persyaratan Muslim. Pesandari sunnah Nabi ini ialah bahwa kita hanya akan selamat jikamengikuti Ahlulbait Nabi yang disucikan.
Padanan Al-Quran
Ahlulbait telah dijamin kesuciannya, mereka yang menjaga tafsir Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul, mereka yang menjaga kesucian ajaranIslam dari penambahan dan pengurangan, dari bid’ah, khurafat dantakhayyul.
Supaya umat tidak tersesat, maka Rasulullah saw berpesan kepadamanusia agar tida tersesat jalan, sabdanya : “Wahai umat manusia!Sesungguhnya telah kutinggalkan pada kamu yang apabila kamuberpegang dengannya kamu tidak akan tersesat; kitab Allahdan `itrahku Ahlulbaitku.” (HSR Al-Turmudzi 2/308).
Ahlulbait Dikenal Umat Terdahulu
Ahlulbait telah dikenal oleh umat-umat terdahulu, antara lain olehNabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa—salam atas mereka.
Nabi Adam –salam atasnya–telah bermohon kepada Allah dengan hakmereka. Ibn Abbas telah berkata : “Saya telah bertanya kepadaRasulullah saw tentang kalimat-kalimat yang telah diterima Adam dariRabb-nya hingga Dia menerima taubatnya. Nabi saw bersabda : “Diatelah bermohon (kepada Allah) : Dengan hak Muhammad, Ali, Fathimah,Hasan dan Husayn terimalah taubatku, lalu Dia menerima taubatnya”.(Al-Durr al-Mantsur ketika menafsirkan firman Allah `azza wajalla : “fatalaqqa `Adamu min Rabbihi kalimat,” (QS. Al-Baqarah 37),baca juga kitab Kanzu l“Ummal 1:234.
Sebuah team ahli peneliti Rusia telah menemukan tumpukan kayu bekaskapal Nabi Nuh as. yang di dalamnya terdapat tulisan doa tawassuldengan Nabi Muhammad saw dan Ahlulbaitnya.
http://ahlulbait.blogdrive.com/
Orang Soleh Ubat Hati dan Bagai Bintang
{ 26 Mac 2009 @ 3:09 pm } · { Ahlulbait, Manakib } { } · { Komentar }
Orang Soleh Ubat Hati dan Bagai Bintang
“Berziarahlah kamu kepada orang-orang soleh! Kerana orang-orang soleh adalah ubat hati.”
(Habib Abdullah Bin Muhsin Al-Attas)
“Seindah-indahnya tempat di dunia adalah tempat orang-orang yang soleh, kerana mereka bagai bintang-bintang yang bersinar pada tempatnya di petala langit.”
(Habib Alwi Bin Muhammad Al-Haddad)
Al-Habib Al-Walid Isa bin Muhammad bin Syech Al Qatmyr Al-Kaff
{ 26 Mac 2009 @ 3:07 pm } · { Ahlulbait, Manakib } { } · { Komentar }
Al-Habib Al-Walid Isa bin Muhammad bin Syech Al Qatmyr Al-Kaff
Al habib Isa merupakan sosok individu yang sangat sederhana sekali dengan pakaian ketawaddu’an ini sedikit sekali orang yang dapat mengenal siapa beliau sebenarnya. Kehidupan ekonomi al habib begitu memprihatinkan dan membuat hati kita sedih, untuk menunjang kehidupan hari-hari, al habib menerima upah menjahit pakaian. Juga terkadang beliau berdagang dengan bermodal kepercayaan dari orang yang memiliki barang-barang dagangan yang polanya serabutan.
Tempat tinggal beliau sangat sederhana sekali dimana bila kita masuk kerumahnya maka langit-langit rumahnya dapat kita sentuh dengan mengangkat tangan kita. Rumah yang Al Habib diami adalah rumah panggung kayu dua tingkat dimana Al Habib tinggal dibagian bawah rumah, dapat kita bayangkan kondisi udara yang cukup lembab.Rumah tersebut hingga saat ini masih dapat kita lihat yakni di Jl. Ali Qatmyr lrg. Kedipan 13 Ilir Palembang. Para Habaib yang ada saat itu hanya datang dan memperhatikan Al Habib saat mereka mencari nasab, mau nikah ataupun masalah warisan lebih dari itu kehidupan Al Habib nyaris terabaikan dan tidak ada perhatian sama sekali mengenai kehidupannya, sementara beliau berupaya menjaga benteng kemurnian nasab yang mulia sementara untuk yang lain kita berani berkorban mati-matian, inikah kondisi gambaran golongan Alawiyin yang sudah sakit sangat kronis sekali. Kalau Alawiyin sudah begini bagaimana masyarakat umum ?????.
Setiap ada acara-acara Al Habib selalu berada di baris bagian belakang dan sambil bertanya kepada anak-anak muda siapa namanya, nama orang tuanya, nama kakek dan neneknya. Sepulang kerumah AlHabib membuat catatan tersendiri. Pada catatannya Al Habib dengan rapi mencantumkan nama fulan bin fulan nikah dengan fulana binti fulan pada tanggal, bulan dan tahun. Kita akan kagum dan terheran-heran karena kita merasa belum mencatatkan nama kita tetapi beliau mengetahuinya. Inilah gambaran orang-orang yang ikhlas tetapi kehidupannya sangat memprihatinkan.
Bersamaan dengan masa itu juga al faqier sempat bertemu dengan Al Walid Al Habib Muhammad bin Alwi Al bin Hood Al Athas (yang menjadi ketua / Ahli nasab saat itu di Maktab Adda’imi - Rabithah Alawiyah Jakarta), Al Habib Muhammad dengan kejujuran yang ada mengatakan bahwa untuk wilayah Sumatera dan Semenanjung serta sebagian Kalimantan Al Habib Isa jauh lebih mengetahui dibanding beliau. Disini dapat kita lihat kita punya orang-orang tua jauh lebih terbuka fikirannya dibandingkan dengan kita, alfaqier sempat ceritakan mengenai kehidupan al habib Isa kepada Al Walid Muhammad bin Alwi AlAthas. Mendenger cerita alfaqier Al habib Muhammad sangat kaget dan tersentak kemudian beliau mencoba menghubungi salah seorang sahabatnya ditanah Melayu dan secara bersama-sama Al habib Muhammad dengan seorang habib dari tanah Melayu berkunjung ke kediaman Al Walid Alhabib Isa dan sedikit memberikan tanda cinta kasih sesama Alawiyin, satu tindakan yang sangat indah sekali yang belum pernah kita lakukan untuk menghargai seseorang ahli nasab.
Setelah kunjungan tersebut al Faqier sempat kembali bertemu dengan Al walid Muhammad bin Alwi Al Athas dan beliau bercerita panjang lebar. Yaa….Waladi (wahai anakku) begitukah orang-orang ditempat asal ente yang tidak menghargai orang yang memiliki ilmu yang begitu berjasa dan mempunyai kedudukan khusus disisi ALLAH dan RASULNYA ?????.
Ada satu jasa beliau lagi yang sempat luput dari pengamatam kita yaitu dalam dasa warsa tahun 1980 an Al habib Isa dengan gigih mengurus Maqam Keramat Kembang Koci Di Pelabuhan Boom Baru Palembang (alfaqier punya surat edaran yang beliau buat untuk mengumpulkan dana guna merawat maqam tersebut). Dimasa itu beliau seorang diri begitu gigih mempertahankan keberadaan maqam tersebut bahkan beliau pernah tidur di maqam tersebut kira-kira tahun 1994 awal. Pada waktu itu maqam tersebut akan di buldozzer /diratakan dengan tanah guna perluasan pelabuhan Boom Baru sehingga beliau beberapa malam menjaga kuburan tersebut jangan sampai dirusak. al faqier bertemu al habib Isa terakhir tahun 1994 dimana waktu itu beliau dalam keadaan sakit parah, kedua kaki beliau bengkak juga muka beliau nampaknya al habib terkenah gagal ginjal. Al faqier tidak melihat saat itu adanya upaya untuk membantu al habib untuk berobat ke dokter, akhirnya setelah lebih kurang satu minggu alfaqier bertemu beliau, alfaqier mendapat khabar bahwa beliau telah wafat di Palembang. Kesedihan yang sangat menyelimuti kita karena kehilangan orang besar sementara kita belum bisa menghargai jasa-jasanya.
Alhabib banyak meninggalkan catatan-catatan dalam bentuk pohon nasab dari berbagai macam qabilah. Al habib menulisnya dari almanak/tanggalan bekas karena ketidak mampuan membeli kertas dan sangat sayang sekali semua dokumentasi / hasil karya alhabib Isa banyak yang hilang, Alhabib sempat berpesan bila beliau telah tiada tolong buku yang 15 jilid di kembalikan ke Maktab Adda’imi Pusat Jakarta. Sewaktu Al Habib Zainal Abidin Assegaf menjabat sebagai ketua Maktab Adda’imi - Rabithah AlAlawiyah buku tersebut belum berada di pusat hingga menjelang tahun 1999. Alhamdulillah sebagian karya tulisan pribadi al Walid Al Habib Isa ini ada pada Alfaqier / Maktab Naqobatul Asyrof Al Kubro Jakarta. Al habib dikuburkan di qubah Al-kaff (di Palembang disebut juga qubah kecik/kecil) bersebelahan dengan qubah besar di Jalan Dr.M.Isa Kenten 8 Ilir, Palembang.
Demikianlah riwayat yang sangat singkat ini dapat al faqier tuliskan disini dan ini jauh dari sempurna tetapi hanya inilah yang untuk sementara yang bisa alfaqier tunjukkan sebagai rasa terima kasih kepada :
“GURUKU SEKALIGUS KAKEKKU TERCINTA AL WALID AL HABIB ISA BIN MUHAMMAD BIN SYECH AL-QATMYR AL-KAFF”
SEMOGA ALLAH BERKENAN MENERIMAH AMAL IBADAHNYA DAN DILAPANGKAN KUBURANNYA SEPERTI DI TAMAN SYURGA .
Amiin Ya Robbal Alamiin
http://tamanhabaib.blogspot.com/
Keutamaan Dzikir
{ 25 Mac 2009 @ 5:00 pm } · { Ahlulbait } { } · { Komentar }
Keutamaan Dzikir
Telah datang kepada kita keutamaan zikir kepada Allah SWT, dan keutamaan atau kemuliaan orang yang berzikir itu terdapat didalam alquran ataupun hadist nabi kita Muhammad SAW, dan sangat banyak sekali fadilah Nya. Allah SWT berfirman: “41. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah (dengan menyebut nama) Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Dan bertasbihlah kepada-Nya diwaktu pagi dan petang “{Al Ahzab 41-42} Dan Allah juga berfirman: “Dan sebutlah (nama) Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung”. {Al Anfaal 45}.Kaum muslimin usahakan di mana pun kita berada kita ingat kepadanya dengan menyebut namanya yang mulia dan pasti kita akan mendapat keberuntungan darinya. Allah berfirman:“191. (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring.{Al Imran 191}”Dari Abi said Alkhudri RA, bahwasannya Rosulullah SAW ditanya : Ibadah apa yang sangat mulia dan tinggi derajatnya disisi Allah SWT dihari kiamat nanti? Menjawab Rosulullah SAW: Orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah. { At turmuji},ini suatu kemuliaan yang sangat tinggi. Dan orang yang lalai berzikir kepada Allah nanti dihari kiamat akan mejadi orang yang sangat rugi. Diriwayatkan Al Baihaqi dari Saidah ‘Aisah RA, Rosulullah SAW berkata: “apa bila anak cucu Adam melewatkan waktu nya tanpa zikir kepada Allah SWT,maka mereka dihari kiamat nanti menjadi orang yang sangat rugi”.
Berzikir kepada Allah dapat menerangi hati yang gelap memperbagus hati kita berkata Abu Darda” : setiap benda yang gelap ada sesuatu yang bisa bikin terang dan indah benda tersebut, dan yang bisa bikin terang hati hanya berzikir kepada Allah SWT. Kaum muslimin mari kita sama-sama meniggkatkan kecintaan kita kepada Allah dengan berzikir kepadanya, Nama Allah sangat-sangat indah untuk selalu diingat, nama yang mulia ini mengetarkan hati-hati orang yang beriman kepadanya. Mudah-mudahan Allah SWT jadikan kita orang-orang yang selalu berzikir kepadanya, mengharapkan kasih sayang nya AMIN

0 komentar:

Posting Komentar